12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(09:44 ngày 07-10-2022)

  (Suối Chăn 2,Đắk Lô,Nậm Đông 3,Nậm Pia,Đak Psi 2B,Quảng Tín,Ia H'Rung,Tà Niết,Đắk Nông 2,Nậm Cắt,Nậm Công 3,Sông Lô 4,Tà Làng,Suối Mu,Lao Chải,Ia Púch 3,Ia Đrăng 1,Xỏong Con,Ia Grai 2,Chiềng Muôn,Sông Chảy 5,Đasiat,Ngòi Xan 1,Nho Quế 2,Suối Sập 3,Đăk Ter 1,Chư Prông,Minh Lương,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Sông Lô 6,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(09:44 ngày 07-10-2022)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,A Vương,Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(09:44 ngày 07-10-2022)

  Châu Đốc-Hậu(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(09:12 ngày 07-10-2022)

  (Nậm Pia,Suối Chăn 2,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Nậm Đông 3,Quảng Tín,Ia H'Rung,Tà Niết,Đắk Nông 2,Nậm Cắt,Nậm Công 3,Sông Lô 4,Tà Làng,Lao Chải,Suối Mu,Ia Púch 3,Ia Đrăng 1,Xỏong Con,Ia Grai 2,Chiềng Muôn,Đasiat,Ngòi Xan 1,Sông Chảy 5,Nho Quế 2,Suối Sập 3,Đăk Ter 1,Chư Prông,Minh Lương,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Sông Lô 6,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(09:12 ngày 07-10-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Sông Tranh 2,A Vương,Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(09:12 ngày 07-10-2022)

  Châu Đốc-Hậu(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(08:44 ngày 07-10-2022)

  (Ia H'Rung,Tà Niết,Đắk Nông 2,Nậm Pia,Suối Chăn 2,Nậm Cắt,Nậm Công 3,Sông Lô 4,Tà Làng,Lao Chải,Suối Mu,Ia Púch 3,Đak Psi 2B,Ia Đrăng 1,Xỏong Con,Ia Grai 2,Chiềng Muôn,Sông Chảy 5,Đắk Lô,Nậm Đông 3,Quảng Tín,Đasiat,Ngòi Xan 1,Nho Quế 2,Đăk Ter 1,Chư Prông,Minh Lương,Suối Sập 3,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Sông Lô 6,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(08:43 ngày 07-10-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Sông Tranh 2,A Vương,Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(08:43 ngày 07-10-2022)

  Châu Đốc-Hậu(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(08:11 ngày 07-10-2022)

  (Ia H'Rung,Tà Niết,Đắk Nông 2,Nậm Pia,Suối Chăn 2,Nậm Cắt,Nậm Công 3,Sông Lô 4,Tà Làng,Lao Chải,Suối Mu,Ia Púch 3,Ia Đrăng 1,Đak Psi 2B,Ia Grai 2,Chiềng Muôn,Sông Chảy 5,Đắk Lô,Nậm Đông 3,Quảng Tín,Nho Quế 2,Xỏong Con,Đasiat,Ngòi Xan 1,Chư Prông,Suối Sập 3,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Minh Lương,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Sông Lô 6,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(08:11 ngày 07-10-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4,A Vương,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(08:11 ngày 07-10-2022)

  Châu Đốc-Hậu(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin