20
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(17:13 ngày 17-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Tà Làng,Suối Mu,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Đasiat,Lao Chải,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Chiềng Muôn,Xím Vàng,Phố Cũ,Minh Lượng Thượng,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(17:13 ngày 17-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Trung Hồ,Đa RCao,Ngòi Xan 2,Đăk Mi 2,Định Cư,Khuổi Luông,Ayun Thượng 1A,Nậm Mu,Mường Kim,Đak Pi Hao 1,Cẩm Thủy I,Sông Chảy 5,Đăk Rơ Sa 2,Ia Puch 3,H’Chan,Suối Trát,Sùng Vui,An Khê,Đăk Mi 4,H’Mun,Srêpốk 3,Suối Sập 3,Đăk Pô Cô,Nà Tẩu,Sông Lô 4,Mường Bang,Ia Grai 3,Bản Hồ,Nậm Công 4,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Thoong Gót,Sông Lô 2,Tà Lơi 2,Nam Long,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Bắc Cuông,Mường Hung,Đakđrinh,Sông Lô 6,Cốc Đàm,Ia Đrăng 1,Đăk Pô Ne,Mường Khương,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Vĩnh Sơn B,Vạn Hồ,Ia Đrăng 2,A Lưới,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Bảo Lâm 3,Đa Chomo 2,Nậm Chim 2,Sông lô 6,Sông Bạc,Đăk Pring,Tà Lơi 3,Sông Lô 8B,Nho Quế 1,Ia Đrăng 3,Nậm Mô,Nậm Sọi,Vĩnh Hà,Đa Khai,Huổi Vang,Phố Cũ,Tà Cọ,Za Hung,Hồ chứa La Hiêng 2,Pa Ke,Nậm Pung,Đa dâng,Bạch Đằng,Nậm Cắn 2,Sông Tranh 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(17:13 ngày 17-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(17:13 ngày 17-06-2024)

  Kiên Giang(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(17:13 ngày 17-06-2024)

  Dông lốc, sét, mưa đá(106.605058,10.273072)
  Dông lốc, sét, mưa đá(107.661417,13.963536)

 • Hồ vượt mức(16:43 ngày 17-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Tà Làng,Suối Mu,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Đasiat,Lao Chải,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Chiềng Muôn,Xím Vàng,Phố Cũ,Minh Lượng Thượng,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(16:43 ngày 17-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Trung Hồ,Đa RCao,Ngòi Xan 2,Đăk Mi 2,Định Cư,Khuổi Luông,Ayun Thượng 1A,Nậm Mu,Mường Kim,Đak Pi Hao 1,Cẩm Thủy I,Sông Chảy 5,Đăk Rơ Sa 2,Ia Puch 3,H’Chan,Suối Trát,Sùng Vui,An Khê,Đăk Mi 4,H’Mun,Srêpốk 3,Suối Sập 3,Đăk Pô Cô,Nà Tẩu,Sông Lô 4,Mường Bang,Ia Grai 3,Bản Hồ,Nậm Công 4,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Thoong Gót,Sông Lô 2,Tà Lơi 2,Nam Long,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Bắc Cuông,Mường Hung,Đakđrinh,Sông Lô 6,Cốc Đàm,Ia Đrăng 1,Đăk Pô Ne,Mường Khương,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Vĩnh Sơn B,Vạn Hồ,Ia Đrăng 2,A Lưới,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Bảo Lâm 3,Đa Chomo 2,Nậm Chim 2,Sông lô 6,Sông Bạc,Đăk Pring,Tà Lơi 3,Sông Lô 8B,Nho Quế 1,Ia Đrăng 3,Nậm Mô,Nậm Sọi,Vĩnh Hà,Đa Khai,Huổi Vang,Phố Cũ,Tà Cọ,Za Hung,Hồ chứa La Hiêng 2,Pa Ke,Nậm Pung,Đa dâng,Bạch Đằng,Nậm Cắn 2,Sông Tranh 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(16:43 ngày 17-06-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Na Hang-Gâm(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(16:43 ngày 17-06-2024)

  Kiên Giang(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(16:43 ngày 17-06-2024)

  Dông lốc, sét, mưa đá(106.605058,10.273072)
  Dông lốc, sét, mưa đá(107.661417,13.963536)

 • Hồ vượt mức(16:12 ngày 17-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Tà Làng,Suối Mu,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Đasiat,Lao Chải,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Chiềng Muôn,Xím Vàng,Phố Cũ,Minh Lượng Thượng,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(16:12 ngày 17-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Trung Hồ,Đa RCao,Ngòi Xan 2,Đăk Mi 2,Định Cư,Khuổi Luông,Ayun Thượng 1A,Nậm Mu,Mường Kim,Đak Pi Hao 1,Cẩm Thủy I,Sông Chảy 5,Đăk Rơ Sa 2,Ia Puch 3,H’Chan,Suối Trát,Sùng Vui,An Khê,Đăk Mi 4,H’Mun,Srêpốk 3,Suối Sập 3,Đăk Pô Cô,Nà Tẩu,Sông Lô 4,Mường Bang,Ia Grai 3,Bản Hồ,Nậm Công 4,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Thoong Gót,Sông Lô 2,Tà Lơi 2,Nam Long,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Bắc Cuông,Mường Hung,Đakđrinh,Sông Lô 6,Cốc Đàm,Ia Đrăng 1,Đăk Pô Ne,Mường Khương,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Vĩnh Sơn B,Vạn Hồ,Ia Đrăng 2,A Lưới,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Bảo Lâm 3,Đa Chomo 2,Nậm Chim 2,Sông lô 6,Sông Bạc,Đăk Pring,Tà Lơi 3,Sông Lô 8B,Nho Quế 1,Ia Đrăng 3,Nậm Mô,Nậm Sọi,Vĩnh Hà,Đa Khai,Huổi Vang,Phố Cũ,Tà Cọ,Za Hung,Hồ chứa La Hiêng 2,Pa Ke,Nậm Pung,Đa dâng,Bạch Đằng,Nậm Cắn 2,Sông Tranh 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mưa trên 100mm(16:12 ngày 17-06-2024)

  Kiên Giang(1)

 • Mực nước(16:12 ngày 17-06-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Na Hang-Gâm(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(16:12 ngày 17-06-2024)

  Dông lốc, sét, mưa đá(106.605058,10.273072)
  Dông lốc, sét, mưa đá(107.661417,13.963536)

 • Hồ vượt mức(15:41 ngày 17-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Tà Làng,Suối Mu,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Đasiat,Lao Chải,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Chiềng Muôn,Xím Vàng,Phố Cũ,Minh Lượng Thượng,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(15:41 ngày 17-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Trung Hồ,Đa RCao,Ngòi Xan 2,Đăk Mi 2,Định Cư,Khuổi Luông,Ayun Thượng 1A,Nậm Mu,Mường Kim,Đak Pi Hao 1,Cẩm Thủy I,Sông Chảy 5,Đăk Rơ Sa 2,Ia Puch 3,H’Chan,Suối Trát,Sùng Vui,An Khê,Đăk Mi 4,H’Mun,Srêpốk 3,Suối Sập 3,Đăk Pô Cô,Nà Tẩu,Sông Lô 4,Mường Bang,Ia Grai 3,Bản Hồ,Nậm Công 4,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Thoong Gót,Sông Lô 2,Tà Lơi 2,Nam Long,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Bắc Cuông,Mường Hung,Đakđrinh,Sông Lô 6,Cốc Đàm,Ia Đrăng 1,Đăk Pô Ne,Mường Khương,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Vĩnh Sơn B,Vạn Hồ,Ia Đrăng 2,A Lưới,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Bảo Lâm 3,Đa Chomo 2,Nậm Chim 2,Sông lô 6,Sông Bạc,Đăk Pring,Tà Lơi 3,Sông Lô 8B,Nho Quế 1,Ia Đrăng 3,Nậm Mô,Nậm Sọi,Vĩnh Hà,Đa Khai,Huổi Vang,Phố Cũ,Tà Cọ,Za Hung,Hồ chứa La Hiêng 2,Pa Ke,Nậm Pung,Đa dâng,Bạch Đằng,Nậm Cắn 2,Sông Tranh 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mưa trên 100mm(15:41 ngày 17-06-2024)

  Kiên Giang(1)

 • Mực nước(15:41 ngày 17-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(15:41 ngày 17-06-2024)

  Dông lốc, sét, mưa đá(106.605058,10.273072)
  Dông lốc, sét, mưa đá(107.661417,13.963536)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin