Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Bão
Áp thấp nhiệt đới
Lũ quét
Ngập lụt
Mưa lớn
Giông
Lốc
Sét
Nước dâng
Động đất
Sóng thần
Hạn hán
Nắng nóng
Rét hại
Mưa đá
Sương muối
Xâm nhập mặn
Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khác

Danh mục lĩnh vực

Tìm được 76 kết quả
Hiển thị 1 - 30 trong 76 Tài liệu
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Quyết định số 2441/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch nhằm mục đích làm cơ sở phân công, chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg; chi tiết, cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm và kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Quyết định số 705/QĐ-TTg; nâng cao năng lực xác định, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo tác động thiên tai của cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 23/09/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/02/2020
2 Quyết định số 649/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020
Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...
Ban hành: 30/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2019
3 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai
Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
Ban hành: 29/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/12/2018
4 Tài liệu thiên tai Việt Nam năm 2017
Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017
Ban hành: 01/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
5 Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Về công tác phòng, chống thiên tai
Nghị Quyết này nhằm Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
Ban hành: 18/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/06/2018
6 Video Năm 2017: Biến đổi khí hậu sẽ tác động ngày càng rõ nét đến Việt Nam
Năm 2017 ghi nhận nhiều kỷ lục về thiên tai như nắng nóng, lũ lịch sử, bão nhiều mạnh và bất thường. Điều đó cho thấy biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống Việt Nam.
Ban hành: 31/01/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/06/2018
7 Tài liệu tập huấn cấp huyện Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Phần I – THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TÀI LIỆU: Cung cấp cho người sử dụng những thông tin cơ bản về tài liệu cũng như cách sử dụng tài liệu. Phần II - NỘI DUNG BÀI GIẢNG được chia thành năm bài giảng với nội dung như sau: Bài 1: Hiểm họa, rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu Bài 2: Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu Bài 3: Đánh giá rủi ro thảm họa Bài 4: Các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu Bài 5: Lập kế hoạch và thực hiện quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng Phần III – TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bao gồm các phụ lục phục vụ thiết thực cho tập huấn viên
Ban hành: 30/06/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 29/05/2018
8 Tài liệu Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”
Tài liệu hướng dẫn thực hiện Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa các tài liệu hướng dẫn và phương pháp triển khai thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đã được xây dựng từ nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tại Việt Nam với mục tiêu chính: ■ Giúp các cán bộ quản lý liên quan đến quản lý thiên tai các tỉnh, thành phố nhận thức ban đầu về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hiện đã được áp dụng tại nhiều quốc gia. ■ Hướng dẫn xây dựng cơ cấu tổ chức thực hiện đề án tại các cấp đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của Đề án.
Ban hành: 31/08/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 29/05/2018
9 Quyết định số 264/UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020
Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, nhât là chính quyên xã, phường, thị trấn và người dân sống ở khu vực thường xuyên và có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá do thiên tai gây ra, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vũng kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Ban hành: 03/02/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/05/2018
10 Quyết định số 2506 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020
Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các địa phương nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Ban hành: 17/09/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/05/2018
11 Quyết định số 1226/UBND Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020
- Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo đến năm 2020 đạt 100% cán bộ được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; - Trên cơ sở đề xuất của các xã, phường, thị trấn, ưu tiên triển khai thực hiện Đề án ở những khu vực thường xuyên và có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; - Trên 70% các xã, phường, thị trấn thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; - Đưa kiến thức phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai lồng ghép vào chương trình đào tạo của các trường học phổ thông.
Ban hành: 02/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/05/2018
12 Trách nhiệm của cấp xã trong công tác phòng chống thiên tai
Trách nhiệm của cấp xã trong công tác phòng chống thiên tai
Ban hành: 22/01/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/05/2018
13 Hướng dẫn lập kế hoạch xã an toàn hơn
Thông qua quá trình cộng đồng tham gia, cộng đồng sẽ xây dựng các kế hoạch xã an toàn hơn nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương và tăng khả năng của cá nhân, hộ gia đình, thôn và xã trong việc ngăn ngừa, phòng ngừa và đứng vững trước tác động gây thiệt hại của thảm hoạ. Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro đó không cần là các dự án lớn mà cần phát động quá trình giảm nhẹ rủi ro thông qua huy động cộng đồng theo các khả năng và nguồn lực hiện có trong cộng đồng. Kế hoạch xã an toàn hơn sẽ bao gồm cả biện pháp công trình nhỏ và phi công trình.
Ban hành: 01/10/2007
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/05/2018
14 Chương trình truyền hình trực tiếp hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai trên VTV1
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức chương trình với chủ đề “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”, Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV1 vào tối 20/5/2018.
Ban hành: 11/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/05/2018
15 Video Phòng chống bão lụt - TKCN công tác chuẩn bị và những hành động cần sẵn sàng phần 2
Tìm kiếm cứu nạn công tác chuẩn bị và những hành động cần sẵn sàng
Ban hành: 18/05/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/05/2018
16 Quyết định số 257 QĐ/PCLBTW về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
Để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ, toàn diện trong việc theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược, được sự hỗ trợ của Quỹ toàn cầu về Khắc phục và Giảm nhẹ thiên tai (GFDRR) thông qua Dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã xây dựng và ban hành Khung theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược Mục đích chính của việc ban hành Khung theo dõi, đánh giá là nhằm hướng dẫn và cung cấp các công cụ cần thiết giúp thực hiện công tác theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia của các Bộ, ngành và của UBND các tỉnh, thành phố.
Ban hành: 04/10/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
17 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
Ban hành: 04/07/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
18 Nghị định số 113/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006, bao gồm: a) Điều 4 về phân loại và phân cấp đê; b) Điều 6 về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đê điều; c) Điều 9 về nội dung quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; d) Điều 26 về sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng; đ) Điều 27 về xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông; e) Khoản 2 Điều 37 về cơ cấu tổ chức, sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều; g) Điều 44 về thanh tra đê điều và Điều 46 về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của Luật Đê điều. Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến đê điều tại Việt Nam.
Ban hành: 28/06/2007
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
19 Công văn số 41/TWPCTT về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai
Trong thòi gian qua, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, trái với quy luật, gây thiệt hại lón về người và tài sản. Đặc biệt trong năm 2017, thiên tai diễn ra liên tục, trên khắp các vùng miền cả nước: lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc, lũ lón ở đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung, sạt lở đất nghiêm trọng ở đồng bằng sông Củu Long,... Vói sự chỉ đạo quyết liệt của các Bộ ngành, địa phưong và cộng đồng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Song trong những trận thiên tai lớn, công tác chuẩn bị và tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Ban hành: 17/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/05/2018
20 Công văn số 5080/BNN-TCTL về việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương
Công văn đôn đốc về việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương
Ban hành: 20/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
21 Văn bản số 3468/BNN-TCTL về việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương
Công văn đôn đốc về việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương
Ban hành: 06/05/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
22 Quyết định số 374-BNN-TCTL phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai
Các nội dung phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xác định phương pháp cách thức lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ban hành: 29/01/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/05/2018
23 Quyết định số 57 QĐ-TWPCTT Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Ban hành: 22/05/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/05/2018
24 Quyết định số 45 QĐ-TWPCTT ban hành Kế hoạch công tác của BCĐTW PCTT năm 2016
Quyết định số 45 QĐ-TWPCTT ban hành Kế hoạch công tác của BCĐTW PCTT năm 2016
Ban hành: 11/05/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/05/2018
25 Bản tin thiên tai tháng 5 năm 2017
Bản tin thiên tai tháng 5 năm 2017
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
26 Helpage International tại Việt Nam hỗ trợ lồng ghép người khuyết tật và người cao tuổi trong phòng chống rủi ro thiên tai
TỔ CHỨC HELPAGE INTERNATIONAL TẠI VIỆT NAM
Ban hành: 16/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
27 Bản tin thiên tai tháng 12 năm 2017
Bản tin thiên tai tháng 12 năm 2017
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
28 Bản tin thiên tai tháng 7 năm 2016
Bản tin thiên tai tháng 7 năm 2016
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
29 Bản tin thiên tai tháng 12 năm 2016
Bản tin thiên tai tháng 12 năm 2016
Ban hành: 13/05/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2018
30 Luật tài nguyên nước
Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban hành: 21/06/2012
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
Tìm được 76 kết quả
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 55
Tổng số lượt truy cập: 699903