Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Bão
Áp thấp nhiệt đới
Lũ quét
Ngập lụt
Mưa lớn
Giông
Lốc
Sét
Nước dâng
Động đất
Sóng thần
Hạn hán
Nắng nóng
Rét hại
Mưa đá
Sương muối
Xâm nhập mặn
Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khác

Danh mục lĩnh vực

Tìm được 152 kết quả
Hiển thị 1 - 30 trong 152 Tài liệu
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT xác nhận thiên tai, dịch bệnh thực hiện chính sách hỗ trợ
Thông tư này hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2018/NĐ-CP)
Ban hành: 24/07/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/08/2020
2 Quyết định 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp bao gồm: Đối tượng tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ; loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ; loại rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ; thời gian thực hiện hỗ trợ; địa bàn được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
Ban hành: 26/06/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/08/2020
3 Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
Các rủi ro được hỗ trợ bảo hiểm bao gồm: Rủi ro thiên tai; Rủi ro dịch bệnh và dịch hại thực vật. Rủi ro thiên tai, bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ban hành: 18/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/08/2020
4 Quyết định 1190/QĐ-TTg Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
- Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật, người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật trong phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; - Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật; - Ứng dụng công nghệ, thiết bị chuyên dụng giúp người khuyết tật nhận thông tin cảnh báo sớm để ứng phó với dịch bệnh và thiên tai.
Ban hành: 05/08/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/08/2020
5 Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí NSNN đầu tư công trung hạn và hàng năm tập trung xử lý dứt điểm các trọng điểm đê xung yếu, nhất là các tuyến đê từ cấp III trở lên; xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu… Ủy ban nhân dân các tỉnh phải di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai các cấp. Đối với việc tổ chức triển khai kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và bộ máy quản lý về phòng, chống thiên tai sẽ trực thuộc bộ NN&PTNT trên nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.
Ban hành: 09/07/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/07/2020
6 Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020
Theo đó, bên cạnh các loại hình thiên tai như quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, những hiện tượng tự nhiên bất thường sau đây cũng được định nghĩa là thiên tai: Gió mạnh trên biển; Sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán; Cháy rừng do tự nhiên; Sương mù. Từ ngày Luật này có hiệu lực, người làm công tác phòng, chống thiên tai tại các cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cũng được xác định là nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai. Theo quy định cũ, Quỹ phòng, chống thiên tai là Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tuy nhiên, theo quy định mới, Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách bao gồm: Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
Ban hành: 17/06/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 15/06/2020
7 Quyết định 1238/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhằm nâng cao vai trò, năng lực quản lý Nhà nước của cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành hoàn thiện mô hình, tổ chức lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phấn đấu đạt 100% cán bộ thường trực và chuyên trách được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, cũng trong năm 2020, Bộ sẽ điều chỉnh lồng ghép nội dung về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành nhằm hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai khi triển khai thực hiện. Từ năm nay, ngân sách Nhà nước cũng được ưu tiên bố trí, đa dạng hóa huy động và sử dụng để ứng phó với sự cố thiên tai các cấp và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ban hành: 07/05/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/07/2020
8 Công điện số 481/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/4/2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá
Để ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá
Ban hành: 25/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/04/2020
9 Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 26/4/2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá
Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 26/4/2020 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hóa về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá
Ban hành: 26/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/04/2020
10 Nghị định 50/2020/NĐ-CP Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Theo đó, thời gian xem xét, phê duyệt quyết định tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ tối đa là 03 ngày, tính từ ngày cơ quan chủ quản nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận viện trợ khẩn cấp để cứu trợ bao gồm: Tờ trình; Văn bản của Bên viện trợ thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ, danh mục các khoản viện trợ (có kèm bản dịch tiếng Việt); Các tài liệu khác liên quan đến khoản viện trợ. Bên tiếp nhận viện trợ có thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ bằng tiền (thực hiện theo thỏa thuận viện trợ hoặc theo yêu cầu quản lý). Trong trường hợp các khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước thì Bên tiếp nhận viện trợ có thể mở tài khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam.
Ban hành: 20/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/04/2020
11 Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT về việc Tăng cường công tác công tác phòng chống thiên tai năm 2020
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) yêu cầu Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN (Ban Chỉ huy) các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp
Ban hành: 16/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/04/2020
12 Chương trình phối hợp công tác về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2023 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chương trình phối hợp công tác về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2023 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 28/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/04/2020
13 Công văn số 35/TWPCTT của Ban Chỉ đạo TW vể PCTT ngày 08/4/2020 Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Kiểm tra, rà soát nơi ở của người dân, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra dông lốc, sét và mưa đá. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu quả.
Ban hành: 08/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/04/2020
14 Sổ tay công tác phòng, chống thiên tai dành cho thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo
Sổ tay công tác phòng chống thiên tai gồm 7 chương: Chương I Cơ câu tổ chức của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Chương II Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Chương III: Nhiệm vụ thành viên của Tổ giúp việc; Chương IV Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực và các thành viên; Chương V Chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCn cấp Bộ; Chương VI Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương và phân công triển khai thực hiện; Chương VII Văn bản quy phạm phát luật liên quan.
Ban hành: 23/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/04/2020
15 Công văn số 108/TWPCTT-VP của Văn phòng thường trực BCĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 31/3/2020
Triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 31/3/2020
Ban hành: 22/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/04/2020
16 Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về Ban hành hướng dẫn thành lập và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai
Hướng dẫn thành lập và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai
Ban hành: 27/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/04/2020
17 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 21/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
18 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 17/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
19 Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Ban hành: 24/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
20 Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo TW về PCTT về Ban hành Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
Để hỗ trợ các địa phương xây dựng lực lượng xung kích theo một mô hình bài bản, thống nhất, phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, khu vực Ban Chỉ đạo TW về PCTT ban hành tài liệu: "Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã"
Ban hành: 27/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/03/2020
21 Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai
Theo đó, để được hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo mẫu; Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung ban đầu theo mẫu; Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư; Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Ban hành: 11/09/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10/01/2020
22 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
BCH PCTT-TKCN tỉnh Bình Dương kính gửi Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 29/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
23 Phim "Tài liệu hướng dẫn phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học"
Phim hướng dẫn một số kiến thức, hoạt động phòng chống thiên tai trong trường học. Phim được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4722/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2019 để cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng.
Ban hành: 09/02/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
24 Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Theo đó, Thủ tướng việc phê duyệt chiến lược trên với mục tiêu về cấp nước như sau: Cấp nước chủ động cho diện tích đất trồng lúa 2 vụ, bảo đảm tưới 85% và đến năm 2030 có 30% diện tích trồng lúa thực hiện phương thức canh tác tiên tiến, năm 2050 con số này là 50%. Ngoài ra, chiến lược còn được thực hiện nhằm mục tiêu chủ động thoát nước ra sông chính, bảo đảm tiêu thoát ở đồng bằng với tần suất 5 - 10%, đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát cho khu đô thị tiêu vào hệ thống công trình thủy lợi.
Ban hành: 07/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
25 Thông tư 17/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTTTT về bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
Thông tư này bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của Cục Viễn thông. Cụ thể, Cục Viễn thông có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan xây dựng thực hiện phương án kế hoạch và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao năng lực mạng viễn thông công cộng, chất lượng dịch vụ viễn thông để bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương là: Tổ chức, vận hành khai thác hệ thống viễn thông vô tuyến điện; Điều phối cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến; Điều phối doanh nghiệp được chỉ định duy trì quản lý mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ Đảng, Nhà nước… để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai. Ngoài việc bổ sung các quy định nói trên, Thông tư còn sửa đổi một số quy định về nguyên tắc tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc; tổ chức và bảo đảm thông tin liên lạc khi có thiên tai, trong thiên tai và trong giai đoạn khắc phục thiên tai…
Ban hành: 10/12/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
26 Quyết định số 05/TWPCTT ngày 05/3/2020 của Ban Chỉ đạo trung ướng về phòng chống thiên tai về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
Trong đó, trách nhiệm Ủy viên là Lãnh đạo Bộ NN&PTNT phụ trách công tác phòng chống thiên tai là chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo bao gồm: Tham mưu hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai liên quan đến lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ đạo tổ chức thống kê, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động về phòng, chống thiên tai; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; Đầu mối chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo việc bố trí nguồn lực đảm bảo các điều kiện hoạt động của Văn phòng thường, trực ban tham mưu cho Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo các hoạt động phòng chống thiên tai trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều và xây dựng cơ bản
Ban hành: 25/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
27 Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 nhiệm vụ triển khai kế hoạch về phòng, chống thiên tai
ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 32 nhiệm vụ, cụ thể: Xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá; Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Lồng nghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội… Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai như sau: Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực; Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt…
Ban hành: 13/11/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
28 Quyết định 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia; Tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều; Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi; Chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền. Từ năm 2019 – 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chủ trì tổ chức xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,…); Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai trong nhà trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tiềm năng cát sỏi lòng sông tại các lưu vực sông đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp và khoanh vùng quy hoạch thăm dò khai thác hợp lý.
Ban hành: 03/10/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
29 Quyết định 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Cụ thể, trong giai đoạn gần đây nhất là đến năm 2020, Chính phủ ưu tiên giải quyết vấn đề sạt lở bờ biển, bờ sông, rạch và sụt lún đất trong vùng đang diễn ra rất nhanh và ngày càng trầm trọng. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Định hướng giai đoạn 2031 – 2050, triển khai từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp chuyên canh theo chuỗi hàng hóa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tình trạng lũ, hạn, mặn, thiếu nước ngọt và kịch bản biến đối khí hậu của từng vùng. Đến năm 2100, phát triển về chiều sâu các mô hình nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long trở thành các thương hiệu có uy tín và cạnh tranh cao trên thế giới, Đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm kinh tế của khu vực sông Mê Công.
Ban hành: 13/04/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/03/2020
30 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.
Ban hành: 31/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/02/2020
Tìm được 152 kết quả
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 99
Tổng số lượt truy cập: 1294505