Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
Có tất cả 622
Hiển thị 1 - 30 trong 622
STT Tên tài liệu Trạng thái
1 Quyết định số 740/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, gồm các hồ: Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng.
Ban hành: 17/06/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/06/2019
2 Quyết định số 649/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020
Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...
Ban hành: 30/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2019
3 Quyết định 417/QĐ-TTg ban hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu
Chương trình hành động tổng thể đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể chính, bao gồm: (1) Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; (2) Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản; (3) Xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ; (4) Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu; (5) Đầu tư và phát triển hạ tầng; (6) Phát triển và huy động nguồn lực. Trọng tâm của giai đoạn từ nay đến năm 2020 là thực hiện những nhiệm vụ cấp bách đã nêu trong Nghị quyết số 120/NQ-CP. Trong đó, ưu tiên giải quyết vấn đề sạt lở bờ biển, bờ sông, rạch và sụt lún đất trong vùng đang diễn ra rất nhanh và ngày càng trầm trọng;
Ban hành: 13/04/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/05/2019
4 Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT năm 2019
Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT năm 2019
Ban hành: 09/05/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10/05/2019
5 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). Để chủ động phòng, chống, ứng phó với thien tai kịp thời, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Ban hành: 12/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
6 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2018
Để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai; kịp thời khắc phục hạu quả do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành “Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
Ban hành: 17/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
7 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
Để thực hiện công tốt công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2018 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Ban hành: 02/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
8 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh năm 2016
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
Ban hành: 03/04/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
9 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Ban hành: 31/05/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
10 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang năm 2018
Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống thiên tai năm 2018.
Ban hành: 24/01/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
11 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang năm 2018
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả; giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Ban hành: 19/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
12 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Ban hành: 29/03/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
13 Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên năm 2018
Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên năm 2018.
Ban hành: 20/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
14 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương năm 2016
Nhằm chủ động đối phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai của tỉnh Hải Dương năm 2016.
Ban hành: 05/04/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
15 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương năm 2018
Thực hiện Luật phòng, chống thiên tai (PCTT), Nghị định số 66/2014/NĐ- CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai... nhằm chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. UBND tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai (PCTT) của tỉnh năm 2018.
Ban hành: 10/04/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
16 Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017
Xuất phát từ điều kiện tự nhiên của tỉnh, rút kinh nghiệm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các năm trước đây. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ban hành: 08/05/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
17 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum). Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Ban hành: 20/06/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
18 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2017
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 của UBND tỉnh Gia Lai.
Ban hành: 21/06/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
19 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Ban hành: 22/01/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
20 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về phòng, chống thiên tai, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018.
Ban hành: 14/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
21 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Ban hành: 07/03/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
22 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về phòng, chống thiên tai, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017.
Ban hành: 13/04/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
23 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
Ban hành: 07/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
24 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Long An năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017 và tạo tiền đề những năm tiếp theo, UBND tỉnh Long An xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2017.
Ban hành: 28/03/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2019
25 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của thành phố năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Ban hành: 17/01/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/05/2019
26 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2018
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức , chỉ huy, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước năm 2018.
Ban hành: 03/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/05/2019
27 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Ban hành: 19/09/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/05/2019
28 Quyết định số 460/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (viết tắt là Ban Chỉ đạo) để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước
Ban hành: 25/04/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/04/2019
29 Quyết định số 705/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn
Phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo thiên tai, đặc biệt là bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu nhằm triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai, khí tượng thuỷ văn, đê điều và tài nguyên nước.
Ban hành: 07/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/04/2019
30 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn
Nghị định này quy định chi tiết khoản 6 Điều 13, Điều 15, Điều 25, Điều 32 và khoản 3 Điều 48 của Luật khí tượng thủy văn, bao gồm: 1. Quan trắc khí tượng thủy văn của chủ công trình và việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn. 2. Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. 3. Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia. 4. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 5. Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Ban hành: 15/05/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/04/2019
622 Văn bản
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 31
Tổng số lượt truy cập: 123435