Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/08/2022 của Thủ tướng chính phủ về chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nống thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nống thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 của thủ tướng chính phủ
Ban hành: 02/08/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 07/09/2022
2 Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/07/2022 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BNN&PTNT
Thông tư về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BNN&PTNT
Ban hành: 25/07/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/08/2022
3 Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/08/2022 của Thủ tướng chính phủ về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đạn 2021-2025
Quyết định về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đạn 2021-2025
Ban hành: 02/08/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/08/2022
4 Thông tư số 48/2022/TT-BTNMT ngày 03/08/2022 về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác về sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác về sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư
Ban hành: 03/08/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/08/2022
5 Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/07/2022 về quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Thông từ quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Ban hành: 21/06/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/07/2022
6 Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/06/2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
Quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
Ban hành: 15/06/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/06/2022
7 Chỉ thị số 09/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCTT và TKCN
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ban hành: 01/06/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/06/2022
8 Thông tư số 31/2017-TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 Quy định về thời giam làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực PCTT
Quy định về thời giam làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực PCTT
Ban hành: 29/12/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/04/2022
1 TCVN:12261-2018 Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu về thiết kế hệ thống công trình giữ cát, giảm sóng
Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu về thiết kế hệ thống công trình giữ cát, giảm sóng
Ban hành: 04/07/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
2 TCVN:11736-2017 Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Thiết kế, thi công và nghiệm thu
Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Thiết kế, thi công và nghiệm thu
Ban hành: 04/07/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
3 TCVN:8413-2010 Công trình thủy lợi - Vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê
Công trình thủy lợi - Vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê
Ban hành: 04/07/2010
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
4 TCVN:8480-2010 Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại
Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại
Ban hành: 04/07/2010
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
5 TCVN:8479-2010 Công trình đê đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
Công trình đê đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
Ban hành: 04/07/2010
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
6 TCVN:8227-2009 Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại (phần 01)
Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại (phần 01)
Ban hành: 04/07/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
7 TCVN:8418-2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống
Ban hành: 04/07/2010
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
8 TCVN:8419-2010 Công trình thủy lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
Công trình thủy lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
Ban hành: 04/07/2010
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/07/2022
1 [Report] Impacts of Climate Change and Disasters on Multidimensional Inequality in Vietnam
Báo cáo tiếng anh "Tác động của BĐKH và Thiên tai tới Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam"
Ban hành: 21/08/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/09/2022
2 [Tóm tắt báo cáo] Tác động của BĐKH và Thiên tai tới Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam
[Tóm tắt báo cáo] Tác động của BĐKH và Thiên tai tới Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam
Ban hành: 21/08/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/09/2022
3 Tác động của BĐKH và Thiên tai tới Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam
Tác động của BĐKH và Thiên tai tới Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam
Ban hành: 21/08/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/09/2022
4 Báo cáo hiện trạng đê điều năm 2021 tỉnh An Giang
Báo cáo hiện trạng đê điều năm 2021 tỉnh An Giang
Ban hành: 23/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
5 Báo cáo hiện trạng đê điều tỉnh Long An 2021
Báo cáo hiện trạng đê điều tỉnh Long An 2021
Ban hành: 02/04/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
6 Báo cáo tổng quan tỉnh hình đê điều tỉnh đồng Tháp năm 2021
Báo cáo tổng quan tỉnh hình đê điều tỉnh đồng Tháp năm 2021
Ban hành: 28/04/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
7 Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều tỉnh hà tĩnh 2021
BC Đánh giá hiện trạng công trình đê điều tỉnh hà tĩnh 2021
Ban hành: 07/04/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
8 Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2021 tỉnh Nghệ An
Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2021 tỉnh Nghệ An
Ban hành: 24/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
1 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2022
Ban hành: 11/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/06/2022
2 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ban hành: 31/12/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/06/2022
3 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Ban hành: 11/01/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 31/05/2022
4 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
Ban hành: 15/04/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2022
5 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành: 11/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
6 Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2022
Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2022
Ban hành: 21/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
7 Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành: 12/01/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
8 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022
Ban hành: 30/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 2
Tổng số lượt truy cập: 3555559