Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN năm 2030 định hướng đến năm 2045
Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN năm 2030 định hướng đến năm 2045
Ban hành: 20/05/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/05/2023
2 Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS ngày 11/05/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT năm 2023
Ban hành kế hoạch CĐS của BNN&PTNT năm 2023
Ban hành: 11/05/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/05/2023
3 Quyết định số 1744/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 05/05/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
Ban hành: 05/05/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 05/05/2023
4 Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 257/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình
Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 257/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông hồng, sông Thái Bình
Ban hành: 21/04/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/04/2023
5 Quyết định số 04/QĐ-QGPCTT của Ban chỉ đạo QG về PCTT về Quy chế công tác trực ban, họp và ban hành công điện chỉ đạo điều hành, phòng chống thiên tai
Quy chế công tác trực ban, họp và ban hành công điện chỉ đạo điều hành, phòng chống thiên tai
Ban hành: 11/04/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2023
6 Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
Quyết định về phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
Ban hành: 30/12/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/03/2023
7 Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
Ban hành: 26/12/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
8 Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của bộ Kế hoạch đầu tư ban hành năm 2021
Ban hành: 22/12/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
1 Hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
Hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
Ban hành: 22/12/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/03/2023
2 Tài liệu kiến thức về phòng chống thiên tai cho trường học
Tài liệu kiến thức về phòng chống thiên tai cho trường học
Ban hành: 26/02/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 07/03/2023
3 Tài liệu kiến thức phòng, chống thiên tai cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nâng cao nhận thức, năng lực phòng, chống thiên tai cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ để đảm bảo an toàn, phát triển bền vững của doanh nghiệp
Ban hành: 26/02/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/03/2023
4 Sổ tay cung cấp kiến thức, kỹ thuật phòng chống thiên tai hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, truyền thông của hội người cao tuổi các cấp
Sổ tay cung cấp kiến thức, kỹ thuật phòng chống thiên tai hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, truyền thông của hội người cao tuổi các cấp
Ban hành: 26/02/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/03/2023
5 Tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bão, lũ, hạn hán trong trường học
Tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bão, lũ, hạn hán trong trường học
Ban hành: 01/09/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 09/03/2023
6 Báo cáo kết quả thực hiện đề án "Phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
Báo cáo kết quả thực hiện đề án "Phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
Ban hành: 19/02/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/03/2023
7 Thiên tai Việt Nam 2021
Cuốn tài liệu về tổng hợp các sự kiện thiên tai đã diễn ra trong nước năm 2022
Ban hành: 29/12/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/01/2022
8 Nghiên cứu của ASEAN về giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Tài liệu nghiên cứu của ASEAN về giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2022
Ban hành: 28/11/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/12/2022
1 Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tỉnh Vĩnh Long
Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tỉnh Vĩnh Long
Ban hành: 18/01/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
2 Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế
Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ban hành: 13/01/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
3 Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại Thông tấn xã Việt Nam
Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Thông tấn xã Việt Nam
Ban hành: 12/01/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
4 Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Thanh Hóa
Báo cáo tổng kết công tác PCTT mă, 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Thanh Hóa
Ban hành: 17/01/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
5 Tổng kết công tác PCTT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
Tổng kết công tác PCTT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 06/02/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
6 Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Tiền Giang
Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Tiền Giang
Ban hành: 06/02/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
7 Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bản tỉnh Tây Ninh
Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bản tỉnh Tây Ninh
Ban hành: 18/01/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
8 Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ban hành: 19/01/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/03/2023
1 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2022
Ban hành: 11/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/06/2022
2 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ban hành: 31/12/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/06/2022
3 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Ban hành: 11/01/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 31/05/2022
4 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
Ban hành: 15/04/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2022
5 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành: 11/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
6 Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2022
Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2022
Ban hành: 21/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
7 Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành: 12/01/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
8 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022
Ban hành: 30/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 3
Tổng số lượt truy cập: 3692445