Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Theo đó, Danh mục dữ liệu mở phải được rà soát, sửa đổi theo định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần và dữ liệu mở đã công bố theo danh mục phải được cập nhật hoặc bổ sung trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ thời điểm công bố. Ngoài ra, việc công bố dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước phải bảo đảm không tiết lộ thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn, an ninh khi sử dụng dữ liệu mở bao gồm cả rủi ro do dữ liệu mở gây ra, đồng thời tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật. Dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước được cung cấp qua hình thức đóng gói dữ liệu và cho phép tổ chức, cá nhân tải về sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Bên cạnh đó, dữ liệu mở phải được công bố trên Cổng dữ liệu quốc gia. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình.
Ban hành: 09/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực<