Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/06/2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
Quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
Ban hành: 15/06/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/06/2022
2 Chỉ thị số 09/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCTT và TKCN
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ban hành: 01/06/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/06/2022
3 Thông tư số 31/2017-TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 Quy định về thời giam làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực PCTT
Quy định về thời giam làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực PCTT
Ban hành: 29/12/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/04/2022
4 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về đân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030
Quết định về viêc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về đân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030
Ban hành: 06/01/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/04/2022
5 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, mộ cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Quyết định về việc phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, mộ cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ban hành: 27/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/04/2022
6 Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND TP.Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
Chỉ thị của UBND TP.Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
Ban hành: 21/04/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/04/2022
7 Quyết định số 215/QĐ-PCTT-TTCS ngày 15/04/2022 của Tổng cục Phòng chống thiên tai về việc ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng cục Phòng, chống thiên tai
Quyết định về việc ban hành các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của tổng cục PCTT
Ban hành: 15/04/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/04/2022
8 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng chính phủ về ngày chuyển đổi số quốc gia
Quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày chuyển đổi số quốc gia
Ban hành: 22/04/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/04/2022
1 Understanding the costs and benefits of disaster risk reductiion under changing climate conditions
Understanding the costs and benefits of disaster risk reductiion under changing climate conditions
Ban hành: 01/05/2012
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
2 Towards a resilient business community in Thailand
Towards a resilient business community in Thailand
Ban hành: 08/10/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
3 Disaster response in Asia and the Pacific
Disaster response in Asia and the Pacific (chưa có năm)
Ban hành: 01/05/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
4 Disaster response in Asia and the Pacific
Disaster response in Asia and the Pacific (chưa có năm)
Ban hành: 01/05/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
5 Recognise the strength of women and girls in reducing disaster risk
Recognise the strength of women and girls in reducing disaster risk
Ban hành: 01/10/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
6 Principles and rules for red cross and red crescent humanitarian assistance
Principles and rules for red cross and red crescent humanitarian assistance
Ban hành: 01/05/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
7 Effective law and regulation for disaster risk reduction: a multi-country report
Effective law and regulation for disaster risk reduction: a multi-country report
Ban hành: 01/06/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
8 Asian Cities Climate Change Resilience Network
Asian Cities Climate Change Resilience Network
Ban hành: 01/05/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/05/2022
1 Báo cáo hiện trạng đê điều năm 2021 tỉnh An Giang
Báo cáo hiện trạng đê điều năm 2021 tỉnh An Giang
Ban hành: 23/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
2 Báo cáo hiện trạng đê điều tỉnh Long An 2021
Báo cáo hiện trạng đê điều tỉnh Long An 2021
Ban hành: 02/04/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
3 Báo cáo tổng quan tỉnh hình đê điều tỉnh đồng Tháp năm 2021
Báo cáo tổng quan tỉnh hình đê điều tỉnh đồng Tháp năm 2021
Ban hành: 28/04/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
4 Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều tỉnh hà tĩnh 2021
BC Đánh giá hiện trạng công trình đê điều tỉnh hà tĩnh 2021
Ban hành: 07/04/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
5 Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2021 tỉnh Nghệ An
Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2021 tỉnh Nghệ An
Ban hành: 24/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
6 Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương án hộ đê năm 2021 tỉnh Thanh Hóa
Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương án hộ đê năm 2021 tỉnh Thanh Hóa
Ban hành: 26/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/05/2022
7 Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và phương án hộ đê năm 2021, tỉnh Ninh Bình
Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và phương án hộ đê năm 2021, tỉnh Ninh Bình.
Ban hành: 25/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/05/2022
8 Báo cáo đánh giá hiện trạng đê điều tỉnh Hà Nam 2021
Báo cáo về việc đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa, lũ năm 2021, tỉnh Hà Nam
Ban hành: 26/03/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/05/2022
1 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2022
Ban hành: 11/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/06/2022
2 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ban hành: 31/12/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/06/2022
3 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Ban hành: 11/01/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 31/05/2022
4 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2022
Ban hành: 15/04/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2022
5 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành: 11/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
6 Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2022
Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2022
Ban hành: 21/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
7 Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia Phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành: 12/01/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
8 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022
Ban hành: 30/03/2022
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/05/2022
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 3
Tổng số lượt truy cập: 3130916