Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt
Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt
Ban hành: 25/08/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/08/2022
2 Quyết định 09/QĐ-TWPCTT về Ban hành Quy chế về công tác trực ban, Họp và Ban hành Công điện chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai
Quyết định 09/QĐ-TWPCTT năm 2020 về Ban hành Quy chế về công tác trực ban, Họp và Ban hành Công điện chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai
Ban hành: 08/06/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 22/09/2021
3 Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 14/09/2021 về việc kiện toàn ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
Quyết định của thủ tướng Phạm Minh Chính về việc kiện toàn bộ máy tổ chức cũng như việc chỉ đạo trong thời điểm các sự thiên tai năm 2021 đang diễn ra phức tạp
Ban hành: 14/09/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/09/2021
4 Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 23/08/2021 về ban hành tạm thời sổ tay hướng dẫn công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Trong bối nước ta phải hứng chịu những khó khăn do dịch bện COVID-19 và các thiệt hại do thiên tai gây ra. Sổ tay hướng dẫn hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh đã được ra đời và ban hành nhằm hướng dẫn cho người dân cách phòng ngừa ứng phó với thiên tai và dịch bệnh.
Ban hành: 23/08/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/08/2021
5 Quyết định số 15/QĐ-TWPCTT ngày 03/07/2021 về việc ban hành tài liệu tập huấn phòng chống thiên tai tạm thời cho xung kích cấp xã
Quyết định việc ban hành tài liệu tập huấn tạm thời cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đồng thời chỉ đạo BCH&TKCN cấp huyện, xã nghiên cứu và xây dựng tài liệu tập huấn cụ thể cho lực lượng xung kích cụ thể phù hợp với đặc thù của địa phương
Ban hành: 03/07/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/08/2021
6 Nghị định số 78/2021NĐ-CP ngày 01/08/2021 Quy định về thành lập quỹ quản lý phòng, chống thiên tai
Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 Quy định về cách vận hành, thẩm quyền, trách nghiệm và nghĩa vụ của Quỹ phòng chống thiên tai cấp Trung Ương, cấp Tỉnh và Quy trình điều tiết quỹ phòng, chống thiên tai
Ban hành: 01/08/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/08/2021
7 Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
- Căn cứ điều kiện thực tế và loại hình, diễn biến, phương án ứng phó thiên tai của địa phương để chỉ đạo triển khai, xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. - Tập trung công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. - Bố trí ngân sách địa phương, Qũy phòng chống thiên tai và huy động nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng xung kích khi huy động thực hiện nhiệm vụ.
Ban hành: 09/07/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11/07/2021
8 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
Ban hành: 06/07/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/07/2021
1 Tài liệu tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
Đây là bộ tài liệu tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với các hoạt động cụ thể trong chuẩn bị, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Ban hành: 03/07/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/08/2021
2 Sổ tay công tác phòng, chống thiên tai dành cho thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo
Sổ tay công tác phòng chống thiên tai gồm 7 chương: Chương I Cơ câu tổ chức của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Chương II Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Chương III: Nhiệm vụ thành viên của Tổ giúp việc; Chương IV Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực và các thành viên; Chương V Chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCn cấp Bộ; Chương VI Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương và phân công triển khai thực hiện; Chương VII Văn bản quy phạm phát luật liên quan.
Ban hành: 23/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/04/2020
3 Phim "Tài liệu hướng dẫn phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học"
Phim hướng dẫn một số kiến thức, hoạt động phòng chống thiên tai trong trường học. Phim được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4722/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2019 để cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng.
Ban hành: 09/02/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
4 Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.
Ban hành: 01/07/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 07/12/2018
5 Tài liệu thiên tai Việt Nam năm 2017
Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017
Ban hành: 01/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
6 Sổ tay trách nhiệm PCTT và Đê điều
Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.
Ban hành: 05/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
7 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 2
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
8 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 1
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
1 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
- Phía đông giáp: Biển Đông - Phía Tây giáp phường: Quảng Thuận - Phía Nam giáp xã: Thanh Trạch - Phía Bắc giáp phường: Quang Thọ - Khoảng cách đến trung tâm huyện (km): 7km - Dân tộc sống trên địa phương và số thôn: kinh sống 5 tổ dân phố
Ban hành: 30/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2020
2 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
- Phía đông giáp: Phường Quảng Phúc - Phía tây giáp: Thị trấn Ba Đồn - Phía Nam giáp xã Quảng Văn - Phía bắc giáp Phường Quảng Thọ - Khoảng cách đến trung tâm huyện: 2 km - Dân tộc sống trên địa phương và số Tổ Dân Phố: 13 tổ dân phố, dân tộc kinh
Ban hành: 30/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2020
3 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
- Quảng Trung là một xã bán sơn địa nằm ở phía Tây Nam thị xã Ba Đồn, cách trung tâm thị xã khoảng 9 km. Vị trí tiếp giáp với 4 xã, phía Đông giáp xã Quảng Tân, phía Nam giáp xã Quảng Thủy, phía Bắc giáp xã Quảng Trường, phía Tây giáp xã Quảng Tiên. Là địa bàn có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khoảng 2,5km, tuyến đường giao thông tỉnh lộ 559 nối liền các xã, có tuyến đường sông dài 2km. Dân cư được bố trí thành 3 khu vực gồm 4 thôn, trong đó thôn Công Hòa là thôn nằm giữa sông Gianh. Xã có diện tích tự nhiên 679,22 ha, dân số có 1.649 hộ và 6.693 nhân khẩu. - Xã có 4 thôn cũng là 4 đội sản xuất. Dân tộc sống trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc kinh.
Ban hành: 29/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/04/2020
4 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
- Phía đông giáp xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn - Phía Tây giáp xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa - Phía Nam giáp xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn - Phía Bắc giáp xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch - Khoảng cách đến trung tâm huyện: 12 km
Ban hành: 29/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/04/2020
5 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 21/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
6 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 17/01/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2020
7 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
BCH PCTT-TKCN tỉnh Bình Dương kính gửi Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ban hành: 29/02/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
8 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình năm 2019
Ban hành: 30/06/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 16/03/2020
1 Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai. Tăng cường quản lý nhà nước về PCTT, nâng cao năng lực, tính chủ động của cộng đồng trong PCTT, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác PCTT.
Ban hành: 11/01/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2021
2 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai Bộ NN&PTNT giai đoạn 2021-2025
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành Quyết định số 467/QĐ-BNN-PCTT ngày 22/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025
Ban hành: 22/01/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2021
3 Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Nông 5 năm giai đoạn 2021 -2025
Để chủ động, phòng, chống, ứng phó kịp thời thiên tai đồng thời đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch PCTT 5 năm giai đoạn 2021 -2025
Ban hành: 31/12/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2021
4 Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Nông năm 2021
Để chủ động, phòng, chống, ứng phó kịp thời thiên tai đồng thời đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch PCTT năm 2021
Ban hành: 25/09/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/05/2021
5 Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Ban hành: 30/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
6 Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
Ban hành: 27/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
7 Kế hoạch Ứng phó sự cố thiên tai va Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2020
Kế hoạch Ứng phó sự cố thiên tai va Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2020
Ban hành: 06/03/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
8 Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020
Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020
Ban hành: 10/04/2020
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/04/2021
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 12
Tổng số lượt truy cập: 2881163