Bạn cần hỗ trợ?
Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
Trực ban 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ những ngày có thiên tai Ngày 11/03/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGTVT về việc quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Theo đó, trong những ngày có thiên tai hoặc có tình huống đột xuất xảy ra, phải tổ chức trực ban 24/24 giờ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức trực chia thành 02 ca/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian trực như sau: Ca 1 từ 07 giờ đến 19 giờ; Ca 2 từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Đối tượng trực bao gồm: Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và một số cán bộ giúp việc được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 5 của Thông tư này và cán bộ các bộ phận chức năng theo dõi và thực hiện công tác phòng, chống thiên tai. Lịch trực do Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.
Ban hành: 11/03/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2019
2 Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai
Hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.
Ban hành: 13/02/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14/04/2019
3 Quyết định số 142/QĐ-TTg của thủ tướng về phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018-2020
Từ năm 2018 đến năm 2020 các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; nông nghiệp – nông thôn được phát sóng với thời lượng như sau: - Các chương trình dịch vụ truyền hình phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng với thời lượng là 1.365 giờ/năm, 4.096 giờ trên cả giai đoạn; - Chương trình dịch vụ truyền hình nông nghiệp – nông thôn với thời lượng là 1.268 giờ/năm, 3.804 giờ trên cả giai đoạn; - Chương trình dịch vụ truyền hình đối ngoại là 1.364 giờ/năm, 4.092 giờ trên cả giai đoạn. Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể về mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện Đề án nói trên…
Ban hành: 31/01/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13/02/2019
4 Công văn số 23/TWPCTT về nâng cao năng lực, trang thiết bị và hoàn thiện thể chế của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh
Nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành kịp thời trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo TWPCTT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo ưu tiên nguồn lực, đầu tư trang thiết bị để từng bước chuyên nghiệp hóa lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai
Ban hành: 06/04/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/12/2018
5 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai
Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
Ban hành: 29/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/12/2018
6 Quyết định số 211/QĐ-TWPCTT ngày 28/12/2017 về Quy chế trực ban, họp điều hành ứng phó sự cố thiên tai
Quy chế này quy định công tác trực ban và họp điều hành, ứng phó thiên tai thuộc nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Ban hành: 28/12/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
7 Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Về công tác phòng, chống thiên tai
Nghị Quyết này nhằm Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
Ban hành: 18/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/06/2018
8 Chương trình phối hợp công tác về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2023 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai trong ngành giao dục. Nâng cao nhận thức, năng lực và tinh thần chủ động của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên trong công tác phòng chống thiên tai (PCTT).
Ban hành: 08/05/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 08/06/2018
1 Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực Phục hồi sau thiên tai năm 2018, UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống cho các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống địa phương. Năm 2018, UNDP và Tổng cục Phòng chống thiên tai có xây dựng các đầu tài liệu bổ trợ, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi sau thiên tai. Hoạt động xây dựng cuốn tài liệu bổ trợ về Quy trình thực hiện các hoạt động phục hồi, tái thiết sau thiên tai ở Việt Nam tạo tiền đề cho Dự án và cho công tác hỗ trợ trung, dài hạn sau thiên tai tại Việt Nam trong tương lai.
Ban hành: 01/07/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 07/12/2018
2 Tài liệu thiên tai Việt Nam năm 2017
Tình tình thiên tai Việt Nam năm 2017
Ban hành: 01/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
3 Sổ tay trách nhiệm PCTT và Đê điều
Sổ tay hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và đê điều của UBND các cấp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và lực lượng trực tiếp quản lý đê.
Ban hành: 05/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
4 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 2
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
5 Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai" Quyển 1
Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT), giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu nhất để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả khi có các tình huống thiên tai xảy ra (quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật PCTT). Tài liệu gồm 02 phần với các nội dung như sau: Phân 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nội dung hướng dẫn
Ban hành: 28/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 19/11/2018
6 Video Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ tháng 6 năm 2018
Cập nhật diễn biến khắc phục sạt lở tại vùng lũ
Ban hành: 27/06/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 27/06/2018
7 Video Phòng chống thiên tai từ ghế nhà trường
23/3 là Ngày Khí tượng thế giới. Chủ đề năm nay "Thời tiết và khí hậu: Giới trẻ cùng hành động", với mục đích nêu cao vai trò quan trọng, tích cực của giới trẻ trong vấn đề thời tiết, ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, việc cung cấp những kiến thức về thời tiết, khí hậu, hướng dẫn kĩ năng phòng tránh từ trong nhà trường là điều rất cần thiết.
Ban hành: 23/03/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2018
8 Video Người dân nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai
Điều quan trọng nhất trong việc phòng chống thiên tai là người dân phải hiểu được thiên tai và có những cách phòng chống phù hợp, không gì hiệu quả bằng việc diễn tập ứng phó với thiên tai.
Ban hành: 13/10/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 06/06/2018
1 Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2017
Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới
Ban hành: 05/11/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/11/2018
2 Báo cáo thường niên TK tổng thể lần 1 năm 2015
Khái quát chung Những trận thiên tai điển hình Biểu đồ tổng thiệt hại về người Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2015 Biểu đồ thiệt hại về tài sản Công cụ hỗ trợ ra quyết định
Ban hành: 25/05/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/05/2018
3 Báo cáo số 105-BC-TWPCTT Tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão
Tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão
Ban hành: 29/06/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/05/2018
4 Báo cáo PCTT thường niên năm 2016
Bối cảnh thiên tai thế giới và Việt Nam Khái quát tình hình thiên tai tại Việt Nam 2016 Những trận thiên tai điển hình
Ban hành: 30/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 24/05/2018
5 Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014.Tỉnh Yên Bái
Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất
Ban hành: 09/03/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 17/05/2018
6 Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014.Tỉnh Vĩnh Phúc
Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất
Ban hành: 03/03/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 17/05/2018
7 Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014.Tỉnh Vĩnh Long
Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất
Ban hành: 03/03/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 17/05/2018
8 Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014.Tỉnh Trà Vinh
Kết quả thực hiện, đánh giá, thuật lợi, khó khăn và đề xuất
Ban hành: 03/03/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 17/05/2018
1 Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2017
Để chủ động trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chổng, ứng phó thiên tai, ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai năm 2017
Ban hành: 30/05/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/11/2018
2 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An năm 2017
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực cho các tầng lớp nhân dân về phòng, chống thiên tai và “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”, từ đó nhân dân có ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. 2. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả của thiên tai. 4. Nâng cao năng lực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT và TKCN) các cấp để chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương khi có thiên tai xảy ra đạt hiệu quả. Quán triệt và thực hiện theo phương châm ""bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 5. Lồng ghép Kế hoạch phòng, chống thiên tai và thích ứng BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ban hành: 28/03/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/11/2018
3 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 4491/KH-UBND ngày 15/6/2015 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về việc ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, Nhằm chủ động trong công tác phòng- chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Ban hành: 21/03/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/11/2018
4 Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2018
Nhằm ứng phó chủ động, kịp thời các tình huống thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. - Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai đến cộng đồng; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “04 tại chỗ”; lấy phòng ngừa làm trọng tâm; lồng ghép hiệu quả nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, từng địa phương. Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, sát với tình hình thực tế đảm bảo triển khai chủ động, hiệu quả khi có thiên tai xảy ra.
Ban hành: 01/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 26/11/2018
5 Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất tài sản của nhà nước và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
Ban hành: 09/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/11/2018
6 Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017
1. Tiếp tục thực hiện Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 2. Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai. 3. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. 4. Quản lý, đầu tư, duy tu, sửa chữa, nâng cấp đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, ngăn triều, sạt lở, thủy lợi để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh. 5. Triển khai kế hoạch và quy chế tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2017 trên địa bàn tỉnh; quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đủ công năng, công suất đáp ứng yêu cầu tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 6. Triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư. Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh. 7. Thực hiện thu, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ Phòng, chống thiên tai theo đúng quy định. 8. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Ban hành: 26/05/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/11/2018
7 Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020
1. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai có hiệu quả. 2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 3. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và ”3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) góp phần nâng cao năng lực của lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kịp thời chi viện cho các địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, lụt bão và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 4. Tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân; Nâng cao nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh. 5. Lồng ghép công tác phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai.
Ban hành: 04/01/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/11/2018
8 Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để ứng phó kịp thòi đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. 1. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động “Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tỉnh AG đến năm 2020” theo Quyết định số 2278/QĐ-UB ngày 30/10/2008 và Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh AG về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2020 của tỉnh”. 2. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động và thường xuyên. Đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Chú trọng việc lồng ghép trong các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các cấp địa phương. 3. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chi huy tại cho; lực lượng tại cho; vật tư, phương tiện tại cho; hậu cần, tại cho), nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. 4. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố; chỉ huy, điều hành tại chỗ để
Ban hành: 15/08/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 25/11/2018
Bản quyền - Thư viện chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: 02436291511 - Fax: 02437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 2
Tổng số lượt truy cập: 86027